Детска градина №41 "Приятели" – Мърчаево

За нас

ДЕТСКА ГРАДИНА №41 “ПРИЯТЕЛИ”

РАЙОН „ВИТОША” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

с.Мърчаево  ул.”Цар Симеон I“ № 1, тел.: +359 897 065 882, e-mail: info-2202786@edu.mon.bg

ДГ № 41 „Приятели” е общинска детска градина за отглеждане и възпитание на деца от три годишна възраст до постъпване в първи клас.  Детската градина се намира на територията на район „Витоша”, Столична община, с. Мърчаево, ул „Цар Симеон I“ №62. ДГ № 41 „Приятели“  работи на пет дневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч.

ВИЗИЯ:

Развитие и утвърждаване на общинската детска градина като конкурентно- способен  предпочитан партньор чрез съчетаване, съхранение на националните ценности, добрите традиции и модернизация на процесите чрез съвременните иновации, съвместното със семейството за  изграждане на малката личност в широк съвременен културен план.

МИСИЯ:

Поставяне на основите на личностното развитие на бъдещите граждани на Европа съхранили своята национална, културна и родова идентичност чрез съхраняване уникалността на детството като основна ценностна единица в педагогическата  ни работа чрез съобразяване с индивидуалната динамика на развитие на детето и чрез търсене на единство и хармония във физическото, духовното, нравственото, социалното и интелектуалното му развитие – гаранция за пълноценна готовност за училище.

ПРИОРИТЕТИ:

  • Високо качество на грижите за опазване здравето и живота на детето, защита и зачитане на  правата му и хуманно отношение към индивидуалната детската личност;
  • Социално-педагогическа работа с високо качество, ефективност и ясни цели – бърза и успешна адаптация и висока успеваемост на децата в следващата образователна степен – началното училище, като обществени очаквания към детското заведение;
  • Развитие на детската градина като модерен комплекс с обезпечена комфортна и уютна интерактивна материална среда, висококвалифициран екип, предразполагащ детето към разкриване и развитие на възможносттите и интересите му;
  • Предучилищната възраст – времето за възпитание и разбиране на националните добродетели и традиции чрез иновативни методи и похвати;
  • Общинската детска градина – конкурентноспособна форма на организация на предучилищното възпитание спрямо други алтернативни форми.

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Създаване на оптимални интерактивни организационни и педагогически условия,  ориентирани към съвременните образователните нужди на обществото,  стимулиращи развитието на  индивидуалния творчески потенциал на детската личност и  осъществяващи търсената хармония между умствено, физическо и социално-ценностното й ориентиране.  Квалификационно усъвършенстване  на педагогическата кодри и прилагане на нови форми и методи на работа. Детското заведение разполага с много добра материална  – просторна занималня и спално помещение, обзаведени с мебели, отговарящи на нормативните изисквания. Екипът на ДГ е  квалифициран и отговорен. Влага много амбиция и обич при работата с децата Водещата идея на екипа е съхранение на индивидуалността на всяко дете и разгръщане в оптимална степен на потенциала му в интелектуален и социален аспект. Всяко дете е малка личност. ОДЗ № 41 работи по програма и учебни помагала, утвърдени от МОН за покриване на ДОИ за предучилищно образование.
На родителите  се предлагат допълнителни педагогически услуги, в които биха могли срещу допълнителна такса да запишат децата си извън ДОИ като например:

  • Чуждо езиково обучение – английски
  • народни танци

Ежегодно при желание от страна родителите се организира допълнително:

  • екскурзии
  • зелено училище
  • бяло училище