Детска градина №41 "Приятели" – Мърчаево

Такси

Заплащане на такси по банков път – за повече информация натиснете тук

ДЕТСКА ГРАДИНА №41 “ПРИЯТЕЛИ”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ВИТОША”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мърчаево,  ул. ”Цар Симеон I “ №62, тел.: 02/ 999 40 74, Поща: dg_41@abv.bg

Вътрешни правила за регламентиране реда и начина за начисляване,

събиране и отчитане/превеждане в бюджета на столична община

таксите за посещение на детската градина

Актуализация за учебната 2016/2017 г.

 1. Настоящите Правила определят начина на начисляване и реда на събиране на таксите за ползване на ДГ №41 „Приятели“.
 2. В началото на всяка учебна година се провежда родителска среща, на която родителите /настойниците/ се запознават в детайли с измененията в Правилата за начина и реда за събиране на такси. Удостоверяват това с подписване на декларация. Чрез нея се задължават да заплащат от 2-ро до 10-то число на всеки месец изчислената дължима такса за ползване на детско заведение.
 3. За ползване на ДГ №41 „Приятели“ от родителите или настойниците се събират месечни такси в размер на 60.00 лв. на месец, като спазват обявените дати за издължаване.
 4. Таксата се начислява при спазване на всички нормативни изисквания за отчитане присъствието на децата в дневниците по групи и електронния дневник, като:

4.1 Присъствията и отсъствията на децата се водят от учителите ежедневно, като се отбелязват в дневника на поверената им група.

4.2   Учителите по групи се подписват под електронната справка за присъствията на децата през месеца  и в дневниците на групите, като с подписа си удостоверяват верността на подадените данни.

4.3    До 09:00 ч. на последния работен ден на месеца учителите по групи изготвят и предават на ЗАС  справка с посочени брой присъствени дни; извинени дни с медицинска бележка; дни, извинени със своевременно подадено уведомително писмо; неизвинени дни и служебно признати дни.

4.4    Към справката се прикрепят всички заявления за отсъствие и медицински бележки, които се пазят като оправдателен документ до следващата финансова ревизия, ЗАС проверява точността и верността на присъствията и отсъствията и го удостоверява с подписа си на справката.

4.5   Учителите сравняват с касиера и засичат заедно данните за присъствията със заповедната книга за храна и брой хранодни в детската градина.

4.6    Задължението за изготвяне на справката са вменени в длъжностната трудова характеристика на учителите.

 1. Начисляването на таксите се извършва от ЗАС чрез използването на лицензиран програмен продукт, в който се отбелязват дните на присъствие и отсъствие на всяко дете.
 2. ЗАС  има задължението:

6.1    Да обработи чрез програмния продукт предоставената му от учителите информация, да подготви списъци с дължимите такси и да ги предостави на учителите по групи за справка на родителите.

6.2   Да представи на счетоводителя справка за събираемостта на таксите, както и Справка с изчислена средна месечна посещаемост по групи на директора, в брой присъствени дни и % на пълняемост на групите за изминалия месец до 1-во число на следващия месец.

 1. Директорът прави проверка на:

7.1    Дневниците – засичане във вертикален и хоризонтален ред на присъствените дни;

7.2   При съответствие разписва и подпечатва дневника на групата за изминалия месец. При несъответствие се прави проверка със Заповедната книга за храна и бройките, подавани от учителите на смяна.

 1. ЗАС единствено има  право да събира такси от 2-ро до 10-то число на месеца а именно: от 7.00 ч. до 9.30 ч. Тези задължения са вменени в длъжностната трудова характеристика на касиер.
 2. По изключение /при отсъствие/ събирането на такси може да се възложи на друго лице с определена за това заповед, в която е оказано времето и начина на събиране.
 3. Съгласно Чл. 54 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, събраните такси следва да бъдат преведени към Общинския бюджет до 10-то число на месеца.
 4. Ангажимент на родителите на отсъстващи деца е да внесат задълженията си.
 5. Съгласно Чл. 13 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, при определени обстоятелства „… местните такси и цени на услуги могат да се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите с изключение на тези, за които в Наредбата или в друг нормативен акт е предвидено друго …“
 6. Таксова книга за изминалия месец, вторият екземпляр от издаваната квитанция за платена такса и събраните извинителни документи се съхраняват до следващата финансова ревизия, като се архивират както на хартиен носител, така и в електронен вид.
 7. Учителите не събират такси за детска градина.
 8. При извиняване на отсъствия се спазва Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, като:

16.1   През учебната година – от 15 Септември до 31 Май – децата до втора възрастова група /4 год./ имат право на 30 работни дни извинени отсъствия по домашни причини само при предварително подадено писмено уведомление, заведено във входящия дневник на детската градина!

16.2   По изключение, при непредвидени случаи, родителите могат да запазват входящ номер за писмено заявление като уведомят учителите на групата по телефона преди подаване на бройката за требване на храна – т.е до 09:00 ч. на деня, за който се отнася и се ангажират да представят впоследствие документ за отсъствието, но не по-късно от 09:00 ч. на последния работен ден на месеца, за който се отнася.

16.3   Съгласно действащите разпоредби /чл.30 ал.4 от ППЗНП/, в Подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини. Извиняването на отсъствия в тези случаи става:

 1. a)   с медицинска бележка, представена най-късно до 09:00 ч. на последния ден от месеца, за който се отнася;

б)   до 3 дни – с предварително подадено писмено уведомление за отсъствие по уважителни причини, заведено във входящия дневник на детската градина

в)  до 7 дни – с предварително подадена до директора писмена молба за отсъствие, заведена във входящия дневник на детската градина

г)   писмените уведомления и молби са част от финансовата отчетност и следва да бъдат във вид, позволяващ съхраняването им до следващата финансова ревизия.

16.4   Когато в детските заведения се провеждат санитарно-хигиенни и други дейности, налагащи сформирането на сборни групи, както и ваканциите през учебната година, определени със заповед на министъра на МОН, включително от 01 Юни до 31 Август, родителят /настойникът/ подава заявление за времето, през което детето ще посещава детската градина и заплаща такса за заявените дни. Сроковете за подаване на тези заявления се изнасят на родителските табла като учителите по групи предоставят бланки за попълване.

16.5   При заболяване, отсъствията се извиняват само, когато медицинските бележки са представени преди начисляването на таксите – т.е до 09:00 ч. на последния работен ден от месеца, за който се отнасят. Корекции в следващия месец не се разрешават.

16.6   Поради требването на хранителните продукти за храната на децата, първият ден на отсъствие без уведомление, се води като присъствен, а следващите – неизвинени.

16.7   Своевременното уведомяване при отсъствие на децата е ангажимент на родителите.

16.8   Платената такса за месеца не може да бъде по-ниска от 50% от общата сума, независимо от мотива за отсъствие и има характер на абонамент.

 1. Ползването на преференции за пълно или частично освобождаване от такса става по реда на Наредбата, като в началото на всяка учебната година се подава декларация /по образец/ до директора, придружена с необходимите документи, доказващи основанието за намаление или освобождаване от плащане.
 2. Не се заплаща такса за:

18.1    деца, чиито родител/родители са с и над 71 % трайно намалена работоспособност; деца пълни сираци; децата на загинал/и родител при производствени аварии, природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг;

18.2   деца с медицинска експертиза за и над 50 % намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87/05.05.2010 г.

18.3  третото и следващи деца на многодетни родители.

 1. Таксата се заплаща с 50 % намаление за:

19.1   деца с един родител;

19.2   деца, единият от родителите на които е учащ, редовен студент или редовен докторант;

19.3   за деца на многодетни родители таксата се заплаща с 50 % намаление за първото и със 75 % за второто дете.

19.4   Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения, таксата за второто дете се заплаща с 50 % намаление.

19.5   Когато в детско заведение са приети близнаци, поредността им се определя с копие от удостоверение за раждане, издадено от отдел „Гражданско състояние“ на общината по месторождение на децата.

19.6   Когато бащата е неизвестен, към документите се прилага дубликат на удостоверението за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на документите.

 1. Освобождаването от такса или заплащането й в намален размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на документите.
 2. При просрочени дължими такси се спазва следната процедура:

21.1   Съгласно чл.14 от Наредбата за местните данъци и такси, неплатените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

21.2    След 10-то число ЗАС разпечатва – ежеседмично и запознава със справката за неплатени такси директора и учителите по групи.

21.3   Неплатилите родители биват приканени да заплатят дължимите такси.

21.3.2. Неплатилите родители биват приканени да заплатят дължимите такси. чрез пряк разговор, телефонен разговор, с писмена покана, която при нужда се изпраща по имейл на родителите или по пощата като препоръчано писмо с обратна разписка.

21.4    В случай на незаплащане на задълженията се изготвя констативен акт, който заедно с поканата се изпраща до кмета на района с предложение за изготвяне на акт по реда на чл. 9 „б“ от ЗМДТ.

21.5    Районната администрация окомплектова и изпраща събраните докладни до кмета на Столична община за изготвяне на акт по реда на чл. 9 „б“ от ЗМДТ;

21.6    Несъбраните суми ще бъдат принудително събирани от публични изпълнители при Националната агенция по приходите съгласно чл.163, ал.3 от ДОПК.

 1. При незаплащане на таксата след посочения в поканата за доброволно плащане срок, децата се спират от детската градина.
 2. При нормативни изменения, касаещи начина на плащане, детската градина се ангажира своевременно да информира родителите за настъпилите промени.
 3. Въведените правила се утвърждават със Заповед на директора и са неразделна част от Правилника за устройство и дейността на детската градина и въведената система за финансово управление и контрол и се актуализират в началото на учебната година и при всяка промяна в административните актове.

Директор: Габриела Станкова